Anculus bewindvoering & inkomensbeheer
Begripvol, behulpzaam, dienstbaar, ontzorgend en persoonlijk.

Privacyverklaring


Privacyverklaring Anculus bewindvoering & inkomensbeheer

 

Voor Anculus bewindvoering & inkomensbeheer [Anculus] is het voor een goede dienstverlening noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Zij wil u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geeft Anculus u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Anculus en vertelt zij u wat uw rechten zijn.

Anculus vindt de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Anculus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. U kunt daarbij denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële persoonsgegevens die u via de mail verstrekt, bankrekeningnummer, burgerservicenummer, gezinssamenstelling.

Wanneer uw persoonsgegevens door uzelf of door iemand anders met Anculus worden gedeeld (met uw toestemming), verwerkt Anculus die gegevens. Met verwerken bedoelt zij onder meer: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken van gegevens en het verstrekken van gegevens aan derde personen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anculus verwerkt in het kader van haar  dienstverlening.


Van wie verwerkt Anculus de persoonsgegevens?

Anculus verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn dus onder andere persoonsgegevens van:

  • cliënten en hun vertegenwoordigers (o.a. familie en hulpverleners);
  • mensen die interesse tonen in haar diensten, of
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar zij een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Anculus bewindvoering & inkomensbeheer met als eigenaar S.A. van de Wetering. Zij is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Anculus uw persoonsgegevens?

Anculus mag alleen persoonsgegevens van u verwerken, als zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder meer:

  • uw toestemming;
  • het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, en
  • het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Denk aan uw belastingaangifte.

Anculus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)    Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u cliënt van Anculus wilt worden of een nieuwe dienst wilt afnemen, heeft zij uw persoonsgegevens nodig.

b)    Om de dienstverlening voor u goed uit te kunnen voeren en de relatie met u te onderhouden.

Voor een goede uitoefening van al haar (verplichte) taken voor de cliënten van Anculus binnen de door haar aangeboden diensten is de verwerking, vastlegging en het delen van uw persoonsgegevens van belang.

Anculus verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de eerder genoemde doeleinden te kunnen bereiken. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Hoe gaat Anculus met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Wil Anculus gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kan zij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Anculus kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. Als daarvan sprake mocht zijn, verleent zij die medewerking.

Anculus verstrekt uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij met uw toestemming of tenzij die verstrekking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u of het nakomen van een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

Beveiliging van uw gegevens.

Anculus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De  website en de systemen waar zij mee werkt maken allemaal gebruik van een beveiligde verbinding middels een SSL-certificaat, om te voorkomen dat uw persoonsgegevens niet per ongeluk in verkeerde handen vallen.

      

Kan ik zien welke persoonsgegevens Anculus van mij verwerkt?

Ja, u kunt altijd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt.

Dit overzicht zal alleen worden verstuurd aan de bij Anculus bekende contactgegevens zoals van u geregistreerd. Vermeld bij uw verzoek dan ook altijd uw volledige naam, adres, mailadres en telefoonnummer.

Ongebruikelijke verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kan Anculus afwijzen. Van ongebruikelijke verzoeken is bijvoorbeeld sprake, als u Anculus meer dan gemiddeld of noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Heeft Anculus van u nog geen eerder geregistreerd mail- of postadres dan vraagt zij u zich eerst te identificeren, zodat zij kan controleren of zij eventuele informatie wel aan de juiste persoon verstrekt. Anculus verzoekt u dan ook om naast de eerder genoemde gegevens ook een kopie van uw legitimatie bij te voegen. De kopie van uw legitimatie zal moeten zijn voorzien van een watermerk, dit kan via de app KopieID van de overheid.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u bij Anculus een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Voor algemene vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Anculus kunt u haar een brief sturen of mailen:

 

Anculus bewindvoering & inkomensbeheer

Postbus 33

2400 AA Alphen aan den Rijn

 of

info@anculusbewind.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en Anculus komt er onverhoopt niet met u uit, dan wil zij  u erop wijzen dat u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] het recht heeft om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om uw klacht aan hen voor te leggen.

 

Over deze privacy verklaring

Anculus kan deze privacyverklaring ten alle tijden wijzigen. De laatste versie van haar privacyverklaring kunt u altijd vinden op deze website.

   

Versie 1.0  Januari 2019